header logo header

Novinky

   

Máme opäť otvorené !!!

________________________

 

          pozri oznam

 

 

 

  JAR - leto 2020

       

           katalóg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sme obchodnou spoločnosťou. Predajom klobúkov, čiapok a módnych doplnkov sa zaoberáme od roku 1997. V roku 2002 sme prešli transformáciou z fyzickej na právnickú osobu. Od začiatku svojej pôsobnosti sa venujeme veľkoobchodnej činnosti pokrývajúcej územie celej SR a ČR, výrobe a od roku 2002 aj maloobchodnému predaju.

 

Ponúkame kompletný sortiment klobúkov a čiapok popredných svetových výrobcov. Orientujeme sa na

 

všetky vekové kategórie zákazníkov. Podľa vekovej štruktúry naša ponuka  začína pri novorodeneckých čiapkach, pokračuje sortimentom pre kojencov, menšie i väčšie deti, juniorov a končí pri ponuke určenej seniorom.

Zákazníkom obľubujúcim klasickú eleganciu je venovaná časť sortimentu dámskych a pánskych elegantným klobúkov vyrobených z plsti, vlny, slamy, trávy a pod.materiálov vždy v súlade s aktuálnymi módnymi trendami. Časť classic sortimentu dopĺňajú luxusné spoločenské klobúky a doplnky.

 

            Ďalšiu časť sortimentu tvoria klobúky a čiapky dennej potreby z rôznych materiálov,rôznych farieb a dezénov v tej najvyššej kvalite. Celá kolekcia pokrývok hlavy a doplnkov je uzavretá výrobkami určenými na voľný čas a šport.

 

          V priebehu roka prichádzame na trh vždy s dvomi kompletnými kolekciami zameranými na sezónu: “ jar – leto” a “jeseň – zima”. Jednotlivé kolekcie sa každoročne menia a vždy vychádzjú z najnovších módnych trendov.

 

Vrámci uspešnej prezentácie sa naša spoločnosť zúčastňuje rôznych módnych veľtrhov a podujatí.

 

             

 

      

 

Od roku 2002 sme svoju činnosť rozšírili o pôsobenie v maloobchodnej činnosti. Naše maloobchodné prevádzky sú vysoko špecializované na plnosortimentnú ponuku klobúkov, čiapok a módnych doplnkov.

 

Maloobchodné prevádzky

 

ISTRA – klobúky, čiapky Bratislava          

Obchodná ul. 32, Bratislava - Staré Mesto, tel: 0903 732 698

 

ISTRA – klobúky, čiapky Bratislava

OC Saratov, Saratovská ul., Bratislava - Dúbravka, tel: 0903 532 698 

 

ISTRA – najlepšie čiapky Bratislava

OC POLUS , Vajnorská ul., Bratislava, tel: 0901 732 698   

 

ISTRA – klobúky, čiapky Trenčín

Hviezdová ul. 1, Trenčín (oproti mestskej polícii)                                                                

                                                                                                                     

                                                                                         

Naším hlavným cieľom je prinášanie zaujímavých noviniek v oblasti módnych doplnkov a tým uspokojovanie aj tých najnáročnejších požiadaviek našich zákazníkov, túžiacich po módnych novinkách, luxuse a vysokej kvalite.

 

 

 

Obchodné podmienky

 

1. Vymedzenie pojmov

1.1 predávajúci - prevádzkovateľ obchodu ISTRA - hc s.r.o.. Predávajúci predáva tovar konečnému spotrebiteľovi formou maloobchodu a aj formou veľkoobchodu ďalším prevádzkovateľom obch. prevádzok.
1.2 kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
1.3 predmet obch. vzťahu - tovar - produkty alebo služby v ponuke predávajúceho
1.4 realizácia - objednávka - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

1.5 dodanie tovaru - dodanie tovaru kupujúcemu na základe dohodnutých podmienok

 

2. Objednávka

Objednávka vzniká výberom konkrétneho tovaru a následným objednaním u dodávateľa. Tovar možno objednávať telefonicky, e-mailom, cez internet. stránku, osobne u dodávateľa. Následne dodávateľ potvrdí príjem objednávky a preverí možnosti dodania. Zákazník - konečný spotrebiteľ je povinný v objednávke uviesť svoje kontakté údaje (meno a adresa, príp. adresa dodania tovaru, ak nie je totožná s adresou zákazníka) a telefónne číslo (pre kontakt kuriérskej spoločnosti so zákazníkom pri dodávke tovaru). Poskytnutím osobných údajov kupujúci súhlasí s ich spracovaním dodávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje, že za poskytnuté údaje zodpovedá a že nebudú poskytnuté tretím osobám. Zákazník - obchodná spoločnosť, živnostník je povinný uviesť identifikačné údaje firmy, v mene ktorej vystupuje - IČO, DIČ, IČ DPH, presnú fakturačnú adresu, adresu doručenia, telef. a e-mail. kontakt. Takéhoto zákazníka predávajúci následne kontaktuje a každá takáto obchodná transakcia je riešená individuálne.

 

3. Platba sa realizuje nasledovnými spôsobmi :

a. Hotovosť
b. Dobierka - účtujeme poštovné podľa skutočne vynaložených nákladov podľa aktuálnej tarify Slovenskej Pošty.
c. Predfaktúra - podľa konkrétnych obchodných podmienok daného zákazníka.
d. Faktúra - podľa konkrétnych obchodných podmienok daného zákazníka.
 

4. Dodacie podmienky

        Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 10 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

        Miesto dodania tovaru - na základe požiadavky kupujúceho pri objednávaní tovaru dodá predávajúci tovar na túto uvedenú adresu.

        Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

        Dodávku tovaru zabezepčuje predávajúci prostredníctvom kuriérskej spoločnosti SDS - Slovenský doručovací systém, s.r.o., Banská Bystrica. Cena za dodanie vrátane úhrady dobierkou je EUR 3,60 vrátane DPH.

 

5. Záruka , reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

d)Reklamácia

Pri reklamácii zákazník vyplní reklamačný protokol. Musí tu uviesť druh a počet reklamovaného tovaru, dátum zistenia chyby a jej príznaky, meno a kontakty reklamujúceho. Dodávateľ doplní údaje osoby zodpovednej za riešenie reklamácie, ako aj dátum prevzatia tovaru na reklamáciu. Reklamujúci musí predložiť aj záručný list a /alebo doklad o kúpe tovaru.
Nárok zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru /reklamácia/ musí byť uplatnená do konca záručnej doby. Po uplynutí tejto doby nárok na reklamáciu zaniká.

e) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

 

6. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

 

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

          Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho.

          Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

- zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
- v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý
- tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe
- tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

           Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

8. Registrácia veľkoodberateľov

Vykonaním registrácie kupujúci potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje v rozsahu emailová adresa sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom portálu. Registráciou ďalej kupujúci udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o ponukách, novinkách prevádzkovateľa.

Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje kupujúci na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať písomne na emailovej adrese prevádzkovateľa: mailto:istra@klobukyaciapky.sk

Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť tretej osobe bez jeho výslovného súhlasu.

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.